Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат

Міністерство транспорту України

Київський університет економіки і технологій транспорту

Кафедра: “Екології і безпеки життєдіяльності ”

Контрольна бота
з предмету: “Господарське право”
на тему: “Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види”

Перевірив: доцент
О. С. Коломієць
Розробив: ст. заоч. ф. н.
гр.4-МО-2
Д. О. Мартиненко
Шифр:99-МО-203

2002
План

План..................................................................................................................................... 2

Вступ.................................................................................................................................... 3

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства............................ 5

Нормативні акти господарського Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат законодавства: поняття і види.......................... 9

Використана література................................................................................................ 12

Вступ

Господарське право, як і будь-яка інша юридична дисципліна, може бути визначене насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. З цієї точки зо­ру господарське право є системою норм, які регулюють господарські відносини, тобто Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї господарської діяльності. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права.

Зміст предмета господарського права визначається двома основними поняттями: «народне господарство» і «господарська діяльність».

Зазначені поняття визначаються в чинному законодавстві України. Так, згідно із Законом від 3 серпня 1990р Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат. «Про економічну самостійність України» (Відомості Верхов. Ради УРСР.- 1990-№ 34.- Ст. 449) до народного господарства України належать усі розташовані на її території підприємства, установи, організації. В сукупності вони утворюють народногосподарський комплекс України (ст. І). Це основне коло суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність. Історично склалося так, що абсолютнабільшість цих суб'єктів є державними Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат організаціями. У зв'язку з цим держава як власник цих підприємств, установ та організацій здійснює в широких межах державне регулювання економіки. Відносини, що виникають при цьому, регулюються різними галузями права: господарським, адміністративним, фінансовим та ін.

Поняття «господарська діяльність» слід визначати також виходячи з позиції законодавця, тобто на підставі ст. 1 Закону Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат України «Про підприємництво» та ст. 1, 20-22 Закону «Про підприємства в Україні» (Відомості Верхов. Ради України.- 1991.- № 24.- Ст. 272).

Господарська діяльність як предмет господарського права - це виготовлення та реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг з метою одержання прибутку. Здійснюють її господарюючі суб'єкти - власники або власники основних фондів і оборотних коштів Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат. Підприємства суб'єкти господарського права можуть здійснювати всі види господарської діяльності, які не заборонені законодавством України і не суперечать їхнім статутам (ст. 1 Закону «Про підприємства в Україні»).

Господарське право України розвивається як система норм, які регулюють три сектори економіки. Домінуючим є державний сектор, до якого належать різноманітні господарюючі суб'єкти, засновані Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат на державній власності (близький до нього сектор, заснований на комунальній власності). Другий сектор становлять підприємства, засновані на колективній власності (західні економічні теорії вважають його приватним, але він в нашій країні настільки одержавлений, що вважати його приватним немає достатніх підстав). Це - колективні підприємства, виробничі кооперативи, господарські товариства.

Третім, найбільш цікавим Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат сектором, що швидко розвивається, є приватний сектор. З розвитком процесу приватизації майна державних підприємств питома вага цього сектора зростатиме. Норми господарського права України будуть «комерціалізуватися» (зменшуватиметься елемент державного регулювання). Воно перетворюватиметься у комерційне право, яке діятиме паралельно з цивільним.

У країнах ринкової економіки правові системи традиційно включають комерційне Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат (не господарське, як у нас) право. Це системи норм права, що регулюють комерційну Діяльність у широкому розумінні, тобто виробництво і купівлю-пррдаж продуктів, робіт, послуг (а не в розумінні «правил: торгівлі»). У таких країнах, як Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, комерційне право кодифіковане у формі комерційних кодексів, які діють Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат паралельно з цивільним кодексами.

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Норми господарського права як загальні правила поведінки суб'єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі - формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні обов'язкові правила господарювання Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент, у цій сфері застосовуються рідко.

Система господарського законодавства загалом обумовлена предметом регулювання. Офіційно межі цього Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат предмета не визначені через відсутність у даному законодавстві кодифікованого нормативного акта типу Господарського (Комерційного) кодексу. Тому теоретично обґрунтовуються два визначення меж предмета господарського законодавства.

Згідно з першим визначенням предметом господарського законодавства є господарські відносини у спеціальномурозумінні, тобто відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації (поставки, купівлі Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат-продажу, міни) продукції, відносини у капітальному будівництві, відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції в аграрних товаровиробників (агропідприємств та фермерських господарств), відносини організацій всіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та господарсько-процесуальні відносини. Це точка зору представників теорії господарського права. Згідно Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат з нею господарське законодавство являє собою самостійну галузь - систему нормативних актів, правила яких регулюють господарські відносини щодо організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспільного виробництва і обігу.

Теорія господарського права виходить з того, що як галузь господарське законодавство окреслене лише господарськими відносинами і не включає всіх нормативних актів (фінансового Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат, адміністративного, трудового права тощо), які теж регулюють народне господарство. У такому спеціальному значенні господарське законодавство кодифіковане лише частково, стосовно окремих видів господарських відносин: транспортних, господарсько-процесуальних.

Друге визначення предмета господарського законодавства формулюється не за предметом регулювання («господарські правовідносини»), а за «критерієм адресата» - за відношенням нормативних актів до народного Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат господарства, адресованості їх цьому об'єктові (а не господарюючим суб'єктам майнових відносин).

Згідно з цим визначенням господарське законодавство є сукупністю нормативних актів, які регулюють усі, а не тільки господарські, правовідносини у народному господарстві. Таке визначення терміна «господарське законодавство» узагальнює адресоване економіці цивільне (насправді господарське), трудове, фінансове, земельне, екологічне та Інші Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат окремі системи законодавства. Тобто це безмежно широка «суперсистема» законодавства («безмежний нормативний масив»). Прихильники цієї теорії називають господарське законодавство не галуззю, а «нормативним масивом» — терміном, змістовно-понятійні межі якого з'ясувати важко. Він охоплює всі нормативні акти, котрі так чи інакше стосуються народного господарства. З урахуванням того,що і Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат суто господарсько-правових актів у нас дуже багата» наукова цінність цієї теорії досить сумнівна.

Ознаки та особливості господарського законодавства, однією з яких є комплексний зміст основних нормативних актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. Переважна більшість нормативних актів господарського законодавства включає норми двох і більше галузей права.

Як приклад Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат можна навести Закон «Про підприємства в Україні». Це акт господарського законодавства, який містить норми господарського або цивільного (ст. 10, 20, 21), адміністративного (ст. 16), фінансового (ст. 18, 23, 24), трудового (ст. 19) та інших галузей права.

Комплексними є й інші (кодифіковані) акти господарського законодавства, наприклад, транспортні статути та кодекси.

Другою ознакою і особливістю господарського законодавства є те Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат, що воно включає внутри себя одногалузеві акти господарського (цивільного) законодавства. Такими, зокрема, слід вважати Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки продуктів народного споживання. Вони одногалузеві, бо регулюють відносини щодо укладання та виконання відповідних господарських контрактів.

Об'єктивною ознакою господарського законодавства є множинність актів, зумовлена тим Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат, що:

1) це законодавство регулює різні види господарської діяльності (промислову, будівельну, транспортну, комерційну тощо), кожен з яких має суттєві особливості, які враховуються у спеціальних актах;

2) в економіці наявні різні форми власності (приватна, колективна, державна), що теж відповідним чином диференціює акти господарського законодавства;

3) на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат питань, які не врегульовані законодавством України (в тому числі і стосовно законодавчого регулювання господарських відносин), за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України;

4) відсутній кодифікований акт господарського законодавства, натомість, діє значна кількість актів, прийнятих вищим та центральними органами державної виконавчої влади.

З названих об'єктивних факторів Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат і суб'єктивних обстоятельств напрошується висновок про те, що кодифікувати господарське законодавство навіть у величавому акті (Господарському чи Комерційному кодексі) буде дуже важко. Тому як один з варіантів, як перший крок на шляху систематизації господарського законодавства можлива його інкорпорація, тобто прийняття Зводу господарського законодавства України.

Наступною ознакою господарського законодавства України Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат є його поєднання з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань. Воно здійснюється згідно з певними принципами, зазначеними нижче.

Принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського права України. Цей принцип сформульований, зокрема, у &. 4 Закону «Про підприємства в Україні»: «Якщо міжнародним контрактом або Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат міжнародною угодою встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство про підприємства, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди». З цього принципу виходить, наприклад, інвестиційне законодавство України.

Принцип надання нормам міжнародних економічних контрактів статусу національного законодавства України. Законом України від 11 грудня 1991 р. «Про дію міжнародних Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат контрактів на території України» (Відомості Верхов. Ради України. - 1992.- № 10.-Ст. 137) встановлено, що «укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України й застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства». Якщо такового порядку не встановлено, пріоритет, згідно з нормами міжнародного права, мають норми міжнародних контрактів.

Третім принципом Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат поєднання господарського законо давства України з комерційним правом інших країн є право сторін зовнішньоекономічних контрактів обирати (погоджувати вибір) право країни, яким визначаються права та обов'язки сторін контрактів. Законодавством України також передбачено, що за відсутності згоди сторін щодо застосовуваного права діє право країни місцезнаходження (основного місця діяльності, заснування, проживання Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат) сторони виконавця договору: продавця, наймодавця, перевізника, кредитора, поручителя тощо (ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»). Це так званий принцип місця. Територіальний принцип діє також стосовно деяких видів контрактів (про створення спільного підприємства, про виконання будівельно-монтажних робіт та ін.), если застосовується право країни, на території якої створюється Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат та реєструється СП, виконуються роботи чи здійснюється інша діяльність.

Завершуючи розгляд цього питання, слід зазначити, що поняття «господарське законодавство» охоплює як господарські закони у власному значенні, так й інші нормативні акти з питань господарської життєдіяльності. Це законодавство включає внутри себя і так зване відомче господарське законодавство. До відомчих нормативних Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат актів належать у такому разі ті, що мають нормативну силу стосовно прав і обов'язків суб'єктів господарських відносин. Це нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління економікою.

Незважаючи на те, що стосовно господарських відносин впроваджено принцип прямої дії законів і сфера дій відомчого господарського Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат законодавства, таким чином, обмежується, його питома вага у складі господарського законодавства ще досить значна. З метою забезпечення законності актів відомчого законодавства, їх відповідності законам та підзаконним нормативним актам Указом Президента України від 3 жовтня 1992 р. «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» в Україні введено Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат державну реєстрацію відомчих нормативних актів, її здійснюють Міністерство юстиції України (щодо актів, прийнятих центральними органами) та управління юстиції областей і міст Києва і Севастополя (щодо актів місцевих органів управління).

До господарського законодавства належать також нормативні акти, які в теорії права називають локальними, або статутними. Це статути і Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат установчі договори підприємств, господарських товариств, господарських об'єднань, положення про структурні підрозділи підприємств, у тому числі відособлені (філії, представництва, відділення). Сукупність цих нормативних актів є, з юридичної точки зору, своєрідним елементом господарського законодавства.

По-перше, зазначені акти приймаються (затверджуються), як правило, тими суб'єктами, статутні процедури функціонування яких вони регулюють, тобто Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат підприємствами (щодо державних підприємств діє порядок затвердження їхніх статутів уповноваженими на це органами), товариствами, концернами, корпораціями, асоціаціями тощо. Звідси джерелом юридичної сили статутів, установчих контрактів тощо є нормотворчі повноваження саме цих осіб як заснованих на законі соціальних інститутів. Межі таких повноважень визначені законом, тобто статутне право ґрунтуєтьсяна Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат законі. По-друге, за колом осіб такі акти є «суб'єктними», тобто поширюються лише на тих суб'єктів, що їх прийняли. Звідси визначення локальні.

Норм ативні акти господарського законодавства: поняття і види

Визначення нормативного акта господарського законодавства ґрунтується на загальнотеоретичному понятті «нор мативний акт».

Нормативний акт господарського законодавства являє Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат собою офіційний письмовий документ компетентного органу держави, який є джерелом норм господарського права, тобто встановлює (змінює) або припиняє норми господарського права.

Норма господарського права - це елемент системи комплексної галузі господарського права. Нормативний акт діє як елемент зовнішньої форми господарського права, елемент комплексної галузі господарського законодавства.

З цього визначення випливають дві основні Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат ознаки нормативного акта господарського законодавства. Перша стосується змісту, за яким нормативний акт є офіційним джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права.

Як форма господарське законодавство є основним Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат видом правової інформації, визначення якої дає Закон Украї­ни від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України- 1992.-№ 48.-Ст. 650).

Згідно із ст. 22 цього закону господарське законодавство є «сукупністю документованих або публічно оголошених відомостей» (про господарське право України). Це означає, що державні органи зобов'язані забезпечувати видання законів та інших нормативних Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат актів господарського законодавства, причому «у най коротші строчки після набрання ними чинності». Ця норма, на жалко, виконується не належним чином, особливо щодо підзаконних актів господарського законодавства.

Поняття нормативного акта господарського законодавства багатозначне. Воно визначає різноманітні щодо юридичної сили, форми і сфер дій нормативні акти. Тому вони класифікуються на види Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат шляхом визначення актів господарського законодавства за двома основними критеріями: юридичною силою актів та змістом норм господарського права, які вони встановлюють.

Згідно з юридичною силою господарське законодавство функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів. Структура цієї системи обумовлена структурою органів законодавчої і державної виконавчої влади, які мають законодавчі Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат і нормотворчі повноваження щодо регулювання господарської діяльності. В нійможна виділити декілька блоків, головними з яких є господарське законо давство, що ґрунтується на статтях і нормах Конституції України про власність, про підприємництво, про компетенцію вищих органів державної влади (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів) у нормативному регулюванні господарської діяльності.

Другий блок становлять господарські Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат закони, їх можна класифікувати як:

· загальні (Закон України «Про власність»; Цивільний кодекс, який регулює основні види господарських відносин і контрактів);

· закони про види і правовий статус господарюючих суб'єктів (Закони «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про колективне сільськогосподарське підприємство» тощо);

· закони про окремі види господарської діяльності (Кодекс торговельного Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат мореплавства, Повітряний кодекс України);

· закони про окремі відносини (наприклад, Арбітражний процесуальний кодекс України).

Ще один блок нормативних актів господарського законодавства становлять так звані законодавчі акти:

а) постанови Верховної Ради України з господарських питань, які приймаються як акти поточного законодавства;

б) Декрети Кабінету Міністрів з господарських питань, які Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат приймалися Кабінетом Міністрів України на підставі тимчасових повноважень, делегованих йому Верховною Радою України.

Величавый за обсягом блок господарського законодавства становлять підзаконні нормативні акти:

а) укази Президента України з господарських питань (наприклад, «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 свирепого 1994 р., «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14 свирепого Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат 1997 р.);

б) розпорядження Президента України з окремих господарських питань, які видаються як оперативні господарські акти (наприклад, «Про входи щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 24 травня 1994 р., «Про входи щодо врегулювання відносин заборгованості підприємств» від 14 травня 1997 р.);

в) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з господарських питань Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат, які приймаються відповідно до ст. 117 Конституції України;

г) господарські нормативні акти міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади. Ці акти приймаються у вигляді положень, інструкцій, правил тощо, затверджуваних наказами відповідних міністрів. До цієї групи відомчого законодавства належать також акти, прийняті господарськими об'єднаннями (асоціаціями, корпораціями Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат, концернами тощо), та локальні нормативні акти господарюючих суб'єктів;

д) нормативні акти господарського законодавства місцевих рад та місцевих держадміністрацій (нормативні господарські акти територіальної дії).

Важливою як у теоретичному, так і в удобному нюансі є загальна класифікація нормативних актів господарського законодавства на види за змістом тих норм господарського права, які офіційно Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат встановлюють ці акти. Залежно від змісту доктрина господарського права розрізняє чотири види актів:

· акти, норми яких є загальними правилами функціонування господарських правовідносин. Такі норми містяться у кодексах, які кодифікують окремі інститути господарського права. Зокрема, Цивільний кодекс кодифікує норми про договірні господарсько-правові інститути: купівлю-продаж, поставку та інші форми Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат обміну; загальний і будівельний підряди; перевезення вантажів; інститут майнової відповідальності господарюючих суб'єктів і т. ін. Щодо окремих видів правовідносин діють спеціальні кодифіковані акти господарського законодавства. Це, зокрема, транспортні кодекси та статути, загальні правила перевезення вантажів;

· компетенційні акти, які визначають види господарюючих суб'єктів, а також їхні Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат права і обов'язки щодо господарювання, тобто господарську компетенцію;

· нормативні документи, що регулюють технічні параметри виробництва та його результати, зокрема, технологічні процеси, якість продукції (робіт, послуг), витрати (норми витрат матеріальних і трудових ресурсів, норми виробітку тощо). Формами нормативних документів є стандарти (державні, галузеві, підприємств, технічні умови), а також державні будівельні норми Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат і правила;

· нормативні акти, що виражають норми-завдання, тобто визначають своїм адресатам конкретні результати, яких мають досягти суб'єкти господарських відносин при належній правомірній поведінці, а не загальні правила поведінки. Юридично-технічною формою актів цього виду є акти планування, програми (технічна форма) і закони та постанови про їх затвердження Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - реферат (юридична форма).

Використана література

В. С. Щербина «Господарське право» Київ Юрінком Інтер 2001nominaciya-proba-pera-polozheniya.html
nominaciya-publicistika-v-zashitu-prirodi-i-kulturi.html
nominaciya-reklama-na-nestandartnih-nositelyah.html